top of page

PRIVACY POLICY

Uw privacy is van essentieel belang voor ons. 

 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.onebo.be (hierna genoemd de website ) en alle commerciële relaties tussen onebo ( hierna genoemd onebo ) en haar klanten, prospecten en business partners.

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken van het daartoe voorziene hokje [bij formulieren op onze website www.onebo.be], verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die onebo verzamelt, alsook over de wijze waarop onebo deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.  Uw persoonsgegevens worden door onebo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

Onebo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

 

Het bezoeken van onze website, beroep doen op de diensten van onebo , het aankopen van producten van onebo , het inschrijven op de nieuwsbrief van onebo , enige en iedere vorm van communicatie met onebo , het deelnemen en/of het inschrijven voor een event van onebo impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens ) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop onebo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van onebo

I. Soorten persoonsgegevens

 

Onebo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

✓ Naam

✓ Voornaam

✓ Geslacht

✓ Emailadres

✓ Telefoonnummer (vast en/of gsm)

✓ Geboortedatum (incidenteel)

✓ Alle andere persoonsgegevens die vrijwillig worden overgedragen aan onebo                            ( bijvoorbeeld tijdens correspondentie).

 

Onebo verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal onebo, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat onebo toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

✓ Bezoek van de Website

✓ Een samenwerking met onebo

✓ Correspondentie met en uitgaande van onebo

 

De door onebo verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

III. Gebruik persoonsgegevens

 

Onebo kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

✓ Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

✓ Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

✓ Het verzenden van nieuwsbrieven

✓ Statistische doeleinden

✓ Follow-up na eenafspraak

✓ Het leveren van support/bijstand

✓ Bevestigen

✓ Onebo verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de onebo website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Onebo gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf onebo en haar relaties. Onebo kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. 

✓Onebo houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken in de onebo website, om te   bepalen welke onebo services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen onebo naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

✓Directe marketing: De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan charlotte@onebo.

✓Doorgifte aan derden:  De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden,    tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan charlotte@onebo.be

✓ Onebo verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. 

Onebo kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag onebo gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan onebo, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

✓ U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

✓ De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onebo of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

✓ De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onebo rust

✓ De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onebo of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

 

IV. Toegang door derden

 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens via charlotte@onebo.be of onze contactpagina op www.onebo.be

 

VI. Opslag persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen onebo en u.

 

VII. Uw privacy rechten

 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

✓ Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

✓ Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

✓ Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

✓ Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

✓ Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met charlotte@onebo.be en aan onebo te bezorgen via e-mail of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

 

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

 

Onebo verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

Onebo zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de servers op de site, in de cloud , […].

 

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van onebo , (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat onebo in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

IX. Update Privacy Verklaring

 

Onebo is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

X. Cookies op eigen website en verwijzingen naar andere websites


XI. Contacteer onebo

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop onebo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

- Via e-mail: charlotte@onebo.be

of

- Via de post: onebo, Mechelsebaan 18 A te 3140 Keerbergen

 

 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop onebo deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop onebo uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Wijzigbaarheid

 

Onebo heeft het recht om deze cookieverklaring en gebruikersvoorwaarden te wijzigen.

 

Contactgegevens

 

Onebo

Vlieghavenlaan 74, 3140 keerbergen

Telefoon: 0479837342

BE: 0543.353.319 

Tel: +32(0)9 837 342

 

Email: charlotte@onebo.be

Web: www.onebo.be

bottom of page